Fogalomtár

iDevice ikon Fogalomtár

Akkreditáció - Accreditation - Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés) meghatározott feltételek szerinti végzésére.

Átvizsgálás -Review- olyan tevékenység, amely - a kitűzött célok elérése érdekében - a vizsgálat tárgyára vonatkozóan az alkalmasság, a célnak való megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul (a tervezés és fejlesztés átvizsgálása, a vevői követelmények átvizsgálása és az eltérések átvizsgálása).

Audit -Audit- auditbizonyítékok (feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb, az audit kritériumaira vonatkozó, hiteles információk) nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

EFQM - EFQM - Európai Minőségirányítási Alapítvány. Elsősorban az általa kidolgozott kiválósági értékelési modell és módszertan révén ismert, mely szisztematikus elemzi a szervezet működésének egészét

Ellenőrzés -Inspection- a megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen méréssel, vizsgálattal vagy összehasonlítással.

Eltérés -Nonconformity- egy követelmény nem teljesülése.

Érvényesítés, jóváhagyás -Validation- annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek.

Feljegyzés -Record- dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét (a feljegyzések használhatók a megelőző tevékenység, a helyesbítő tevékenység stb. dokumentálására).

Felső vezetés -Top Management- személy vagy személyek olyan csoportja, aki vagy amely a szervezetet a legfelső szinten vezeti és szabályozza.

Folyamat -Process- egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át.

Helyesbítő tevékenység -Corrective Action- tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség okának megszüntetésére (a helyesbítő tevékenységet az eltérés ismételt előfordulásának érdekében, a megelőző tevékenységet pedig az előfordulás megelőzése érdekében hajtják végre).

Hiba -Defect- egy szándék szerinti vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése (a hiba és a nemmegfelelőség fogalma közti különbség azért fontos, mert ennek jogi következményei is vannak, különösen termékfelelősséggel kapcsolatos ügyekben).

Hisztogram - Histogram - Grafikus statisztikai eszköz, ami független tengelyén csoportosított jelenség-jellemzőket tartalmaz, amelyek előfordulási gyakoriságát ábrázolja.

Igazolás, verifikálás -Verification- annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek (a megerősítésben foglalt tevékenységek pl.: alternatív számítások végzése, új terv előírásának összehasonlítása egy hasonló, bevált terv előírásával, vizsgálatok végzése, dokumentumok átvizsgálása stb.).

Interjú - Interview - olyan kétszemélyes vagy csoportos információgyűjtési forma (akár irányított, akár szabad formájában történik), amely lehetővé teszi, hogy a válaszadó részletesen kifejtse az adott témával kapcsolatos véleményét. Árnyalt eredményeket kaphatunk vele, azonban feldolgozása lényegesen nehezebb, mint például a kérdőíveké.

Irányítás -Management- egy szervezet vezetésére és szabályozására irányuló összehangolt tevékenységek.

Irányítási rendszer -Management System- politika és célok megfogalmazásához, valamint a célok eléréséhez alkalmas rendszer (minőségirányítási, pénzügyi irányítási, környezetközpontú irányítási rendszer stb.).

Ishikawa-diagram - Ishikawa-diagram - Szemléletes nevén halszálka-diagram, ami adott probléma okait vizuálisan rendezi össze, így lehetővé téve a problémát kezelő csoportnak a megfelelő stratégia, akció kidolgozását.

ISO 9000 szabványsorozat - ISO 9000 series - Nemzetközi szabványsorozat, mely a minőség kérdésének irányítási rendszerbe történő illesztéséhez nyújt követelményeket és útmutatást. Elemei:

  • ISO 9000 - a minőségirányítás alapelveit és alapfeltételeit ismerteti, leírja, mire vonatkozik ez a szabványsorozat, feltünteti az egyes szervezetekben történő felhasználáshoz szükséges alapfogalmak definícióját.
  • ISO 9001 - a minőségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket tünteti fel azokra az esetekre vonatkoztatva, amikor szükség van annak igazolására, hogy az adott szervezet képes hatékonyan teljesíteni a vevők és a törvények által megszabott követelményeket.
  • ISO 9004 - a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez nyújt útmutatást, amely meghaladja az ISO 9001 által megszabott követelményeket, és lehetővé teszi a szervezet számára, hogy hatékonyan teljesítse és előre felmérhesse, átláthassa a vevők elvárásait.
  • ISO19011 - a minőséggel kapcsolatos audit tervezéséhez és végrehajtásához nyújt útmutatást.

Képesség -Capability- egy szervezetnek, rendszernek vagy folyamatnak az az adottsága, hogy olyan terméket hozzon létre, amely ki fogja elégíteni az illető termékre vonatkozó követelményeket.

Kérdőív - Questionnaire - Papír alapú vagy elektronikus eszköz nagy számú adat összegyűjtésére. Tartalmazhat zárt (kiválasztandó), nyitott (szabadon megválaszolandó) vagy vegyes kérdéseket. Feldolgozása általában statisztikai módszerekkel történik.

Kiválóság - Excellence - Legegyszerűbb megközelítésben azt jelenti, hogy a legjobbnak lenni valamilyen területen. A minőségirányításban a kiválóságra törekvés az, ami meghatározza a szervezetek célképzési és programalkotási tevékenységét.

Követelmény -Requirement- kinyilvánított igény vagy eljárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező.

Likert skála - Likert-scale - Értékelési skála, melyen 1 és 5 között kell megjelölni az adott témáról alkotott véleményt. Az 1-es érték a teljes egyet nem értést, a 3-as a közömbösséget, míg az 5-ös a teljes egyetértést mutatja. A skála értékei megjelenhetnek számokkal, vagy szövegesen is. Elterjedt forma, egyetlen komoly hátránya, hogy lehetőséget ad (3-as érték) a vélemény ki nem nyilvánítására.

Megelőző tevékenység -Preventive Action- tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére (a megelőző tevékenységet a nemmegfelelőség előfordulásának megelőzése érdekében, a helyesbítő tevékenységet pedig az ismételt előfordulásnak a megelőzése érdekében hajtják végre).

Megfelelőség -Zhoda- egy követelmény teljesülése.

Minőség -Quality- annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket (a saját jellemző annyit jelent, hogy valamiben benne van, elsősorban állandó jellemzőként).

Minőségbiztosítás -Quality Assurance- a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.

Minőségcél - Quality Objective- a minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni (a minőségcélok általában a szervezet minőségpolitikáján alapulnak).

Minőségdíj - Quality Award - A világszínvonalú, kiváló teljesítmény elismeréseképpen, általában pályázat alapján odaítélt elismerés. Az első Deming nevéhez kötődik (1950-es évek), melyet a gyártáshoz kidolgozott statisztikai eszközökért, továbbá azok alkalmazásával elért eredményekért adnak. Fontosabb díjak még:

- Baldrige Díj, ami az első olyan (amerikai) díj és modell, ami a szervezet egészét értékelte és díjazta

- EFQM alapú Regionális, Nemzeti és Európai Minőségdíjak, melyek az EFQM modellje alapján értékelik a szervezet működését;

- IIASA - Shiba díí, ami többek között az oktatás számára is megnyitotta a díjazás lehetőségét

Minőségfejlesztés -Quality Improvement- a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít.

Minőségirányítás -Management- összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.

Minőségirányítási alapelvek - Principles of QM - Olyan elvek, melyek általánosan meghatározzák a minőség elérését, függetlenül attól, hogy milyen rendszer/módszer segítségével célozzuk azt meg. Az elvek:

1. Vevőközpontúság

2. Vezéregyéniségek/vezetés

3. A dolgozók bevonása

4. Folyamatközpontúság

5. Rendszerszemlélet az irányításban

6. Folyamatos fejlesztés

7. Tényekkel alátámasztott döntések

8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a szállítókkal

Minőségirányítási kézikönyv - Quality Manual- dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét.

Minőségirányítási rendszer -Quality Management System- irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából.

Minőségpolitika -Quality Policy- egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetés által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.

Minőségszabályozás -Quality Control- a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít, továbbá amelyik meghatározza a szükséges működési folyamatokat és a velük kapcsolatos erőforrásokat, a minőségcélok elérése érdekében.

Minőségterv -Quality Plan - dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez (a minőségterv gyakran hivatkozik a minőségirányítási kézikönyvre).

Minőségtervezés -Plánovanie kvality-Quality Planning- a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében.

Önértékelés - Self evaluation - Saját működésünk módszeres áttekintése annak érdekében, hogy feltárjuk a működésünk kritikus pontjait, így olyan akciókat megalapozva, melyek segítenek a teljesítmény fokozásában.

Pareto-diagram - Pareto-diagram - Grafikus statisztikai eszköz, ami problémacsoportonként ábrázolja a problémák előfordulásának okait.

Rendszer -System - egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége.

SWOT elemzés - SWOT analysis - Egy téma erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek számba vételére szolgáló elemzési technika. Általánosan alkalmazható a szervezetek elemzésére és a jövőbeli irányok kijelöléséhez.

Szállító -Supplier - szervezet vagy személy, amely vagy aki a terméket rendelkezésre bocsátja.

Szervezet -Organization- munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt.

Szervezeti felépítés -Organizational structure- a felelősségi körök, a hatáskörök és a munkatársak közti kapcsolatok elrendezése.

Tanúsítás - Certification - valaminek a független szakértő által történő átvizsgálása, követelményekkel összevetése, majd a megfelelésről tanúsítvány kiadása.

Taylori munkaszervezés - Taylorism - A taylori elvek szerint a munkát megfelelően kis részekre bontva egyértelműen meghatározható egy-egy személy feladata és felelőssége, amivel a munka hatékonysága fokozható. Ma is alkalmazott elv, azonban csak bizonyos fokig alkalmazható, mivel „elgépiesíti" az embert.

Termék -Product- egy folyamat eredménye.

TQM - TQM - Olyan vállalatirányítási módszer, melynek középpontjában a minőség áll, a vállalat valamennyi tagjának részvételén alapszik és hosszú távú sikerre törekszik a fogyasztó megelégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a társadalom hasznának figyelembe vételével.

Vevő -Customer- szervezet, személy, amely vagy aki a terméket kapja.

Vevői megelégedettség - Customer satisfaction- a vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a követelményei (a vevő panaszai nem kellő mértékű megelégedettségének általánosan ismert jellemzői, de ha ilyen panasz nem volt, ez még nem jelenti szükségképpen a vevő nagy fokú megelégedettségét).