A Vezetéstudományi Intézet gondozásában indított szakok

Gazdálkodás és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Mintatanterv (Tájékoztató jellegű)

Szakvezető: Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi tanár

Szakreferens: Kerchner András tanársegéd

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival. A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával. A projektmenedzsment szakirányon továbbá ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntéselőkészítés módszertani alapjait.

Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BA)

Mintatanterv (Tájékoztató jellegű)

Szakvezető: Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi tanár

Szakreferens: Tóthné Kiss Anett tanársegéd

A Gazdálkodás és menedzsment szak a legáltalánosabb üzleti képzést adja. A félévek során gyakorlatorientáltan készítjük fel a hallgatókat, hogy a vezetés és szervezés minden alapvető ismeretét elsajátítsák. A vezetés komplexitásának, szerteágazóságának megismertetése a cél, melyek után a szakirányok keretein belül a hallgatók ismereteik specifikálását és elmélyítését tesszük lehetővé. A szak tananyaga és az órák struktúrája is mind e célokat szolgálják. A megszerezhető ismeretekkel a hallgatók képesek különböző típusú szervezetek gazdálkodási szervezési, irányítási rész- és összefüggő feladatainak ellátására.

A Gazdálkodás és menedzsment szak hallgatóinak a harmadik félév lezárását követően van szakirány választásra lehetőségük, itt eldönthetik, hogy az általános gazdálkodási ismereteken túl, milyen részterületre szeretnének specializálódni:

 • Menedzsment szakirány
 • Vállalkozási szakirány
 • Humán erőforrás szakirány
 • Köz- és szociális menedzsment szakirány
 • Mesterszakok

  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a Gazdálkodás és menedzsment, a Pénzügy és számvitel, a Nemzetközi gazdálkodás, a Kereskedelem és marketing, valamint a Műszaki menedzser alapképzési szakok.
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vezető alapképzési szakok az Emberi erőforrások, a Turizmus-vendéglátás, az Alkalmazott közgazdaságtan, a Gazdaságelemzés, a Közszolgálati, az Üzleti szakoktató alapképzési szakok.
 • A jelenleg érvényes derogáció lehetővé teszi más alapszakok diplomájával történő jelentkezést is - felzárkóztató tárgyak teljesítési kötelezettségével.
 • Vezetés és szervezés mesterszak (MA)

  Mintatanterv (Tájékoztató jellegű)

  Szakvezető: Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi tanár

  Szakreferens: Leskó Anett Katalin tanársegéd

  A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és - a választható szakirányuknak megfelelő - szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  Master of Business Administration (MBA angol nyelvű)

  Mintatanterv angol nyelvű (Tájékoztató jellegű)

  Szakvezető: Dr. Kunos István egyetemi docens

  Szakreferens: Kucsma Daniella tanársegéd

  The goal of the programis to train professionals who have all the relevant knowledge from all sectors of business life and a strategic approach to ensure the development and sustainment of the enterprises. The graduate is familiar with the international trends of the global economy and able to control organizations, activities of the companies and the human resoure as well. This program also would like to enhance progress in the candidate's career and to prepare the graduates to continue their studies in doctoral training. (application syllabus can be found here.)

  Master of Business Administration (MBA magyar nyelvű)

  Mintatanterv magyar nyelvű (Tájékoztató jellegű)

  Szakvezető: Veresné dr. Somosi Mariann egyetemi docens

  Szakreferens: Dr. Marciniak Róbert tanársegéd

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. További cél a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. A képzés sikeres befejeztével a végzettek alkalmassá válnak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

  Logisztikai menedzsment mesterszak (MSc)

  Mintatanterv (Tájékoztató jellegű)

  Szakvezető: Dr. Szakály Dezső egyetemi docens

  Szakreferens: Harangozó Zsolt tanársegéd

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok átfogó irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.